Ιστορικό

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

20 Χρόνια στην Πρωτοπορία

Ο Δρ Θύρσος Ποσπορής με τον πρώτο μαγνητικό τομογράφο το 1990.


Tο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Άγιος Θέρισσος λειτουργεί από 20ετίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία τουτην 1η Σεπτεμβρίου 1990, με την εγκατάσταση τουπρώτου Μαγνητικού Τομογράφου στην Κύπρο, γεγονός πουέφερε επανάσταση στον ιατρικό διαγνωστικό τομέα. Στην πορεία του χρόνου έγιναν σημαντικές αλλαγές και σήμερα ο «Άγιος Θέρισσος», είναι ένα αξιοζήλευτο Διαγνωστικό Κέντρο με διεθνή ακτινοβολία. Διαθέτει τεχνολογία αιχμής στο διαγνωστικό ιατρικό τομέα και με στυλοβάτες το έμπειρο ιατρικό, παραϊατρικόκαι διοικητικό προσωπικό του, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνητου ιατρικού κόσμου, τόσο στον κρατικό όσο και στον ιδιωτικότομέα, καθώς και των ιδίων των ασθενών. Ησυμμετοχή του ιατρικού και παραϊατρικούπροσωπικού σε τοπικά και διεθνή συνέδρια,καθώς και η εκπόνηση αρκετών τοπικών καιδιεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, οι δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά, ησυνεργασία με διεθνή επιστημονικά κέντρακαι η οργάνωση ιατρικών συνεδρίων, έχουναυτοδικαίως κατατάξει το Κέντρο μας στηνομάδα των καλύτερων και πλέον ολοκληρω-μένων ιατρικών διαγνωστικών κέντρων.


Σήμερα, λειτουργούν δύο Κέντρα του«Αγίου Θέρισσου», ένα στη Λευκωσία καιένα στη Λάρνακα – Αραδίππου. Στη Λευκωσία λειτουργούν δύο μαγνητικοί τομογράφοι(1.5 Telsa και 3 Telsa αντίστοιχα), ένας Πο-λυτομικός Αξονικός Τομογράφος 256 Τομών(Multi Slice CT), ένας υπερηχοτομογράφος και δύο διπλοκέφαλες γ-cameras. Αραδίππου λειτουργεί εδώ και 1½ χρόνο Μαγνητικός Τομογράφος 1.5 Telsa τελευταίας τεχνολογίας.Ο Μαγνητικός Τομογράφος 3 Tesla και ο Πολυτομικός Αξονικός Τομογράφος 256 είναι τα μοναδικά συστήματα στην Κύπροκαι από τα πρώτα που εγκαταστάθηκαν στον κόσμο. Η ποικιλία,οι δυνατότητες και η εξειδίκευση των ιατρικών συστημάτων του«Αγίου Θέρισσου», δίνουν τη δυνατότητα εξατομικευμένηςεπιλογής του πλέον κατάλληλου συστήματος με στόχο το βέλτιστο διαγνωστικό αποτέλεσμα.Ο «Άγιος Θέρισσος» έχει εξυπηρετήσει, μέχρι σήμερα, πέραντων 170.000 ασθενών και επάξια καταλαμβάνει τη θέση που τουαξίζει στα ιατρικά δεδομένα της Κύπρου.

Aπό την εγκατάσταση του 3 Tesla μαγνήτη.