Ερευνητικά Προγράμματα

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

Συμμετοχή του Κέντρου σε ερευνητικά προγράμματα

2006-2007 – Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) (Πρόγραμμα Απόδημων Ερευνητών) με τίτλο «Computer Aided Diagnosis of Prostate Cancer Through the Use of Image Processing Techniques on MRI Scans». Ανάδοχος Φορέας: Philips College, Λευκωσία, Κύπρος.


2006-2007 – Πρόγραμμα ΑΠΟΕΜ/0505 του ΙΠΕ (Πρόγραμμα Απόδημων Ερευνητών) με τίτλο «Ιmage-based modelling of cardiovascular flow». Ανάδοχος Φορέας: Τμήμα Μαθηματικών & Στατιστικής Πανεπιστημίου Κύπρου.


2006-2008 – Πρόγραμμα ΝΕΠΡΟ0406 ( Έρευνα για Επιχειρήσεις – Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Διαδικασιών) του ΙΠΕ με τίτλο «Σταδιοποίηση καρκίνου του μαστού με μαγνητική τομογραφία υψηλής ανάλυσης». Ανάδοχος Φορέας: Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο «Άγιος Θέρισσος».


2008-2010 – Πρόγραμμα ΤΠΕ/ΟΡΙΖΟ/0308(ΒΙΕ)/15, συγχρηματοδοτούμενο από το ΙΠΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Ποσοτική Ανάλυση Εστιών Πολλαπλής Σκλήρυνσης σε εικόνες εγκεφάλου Μαγνητικής Τομογραφίας». Ανάδοχος Φορέας: Κέντρο Εφαρμοσμένων Ερευνών και Τεχνολογίας (ΚΕΕΤ) Πανεπιστημίου Κύπρου.


2008-2010 – Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ/ΔΥΓΕΙΑ/0308(ΒΙΕ)/12, συγχρηματοδοτούμενο από το ΙΠΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ερευνητικών Τεχνικών Δοσιμετρίας στη Διασφάλιση Ποιότητας Σύγχρονων Εφαρμογών Ακτινοθεραπείας σε Κλινικό Περιβάλλον». Ανάδοχος Φορέας: Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου.


2009-2011 – Πρόγραμμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑ/0308(ΒΙΕ)/05, συγχρηματοδοτούμενο από το ΙΠΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο «Development and Testing of a Robotics System for Minimal Invasive Interventions with Real Time MRI Guidance». Ανάδοχος Φορέας: Πανεπιστήμιο Κύπρου.


2010-2012 – Πρόγραμμα YΓΕΙΑ/ΔΥΓΕΙΑ/0609(ΒΙΕ), συγχρηματοδοτούμενο από το ΙΠΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο «Medical Diagnosis Support Tool for Detailed Morphology and Hemodynamic Assessment of the Carotid Bifurcation at Different Head Postures». Ανάδοχος Φορέας: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.


2010-2015 – Πρόγραμμα ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΣΤΡΑΤΗ ΙΙ/0308/37, χρηματοδοτούμενο από το ΙΠΕ, με τίτλο «Applied Neuroscience and Neurobehavioral Research Center». Ανάδοχος Φορέας: Πανεπιστήμιο Κύπρου