Συνεχής Εκπαίδευση Προσωπικού

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

Μετεκπαιδεύσεις – Συμμετοχές σε Συνέδρια

Το Κέντρο μας προωθεί τη συνεχή μετεκπαίδευσητου ιατρικού προσωπικού του καθώς και τη συμμε-τοχή του σε διεθνή συνέδρια και κέντρα εκπαίδευσης. Οι ακτινολόγοι του Κέντρου παρακολουθούνδύο τουλάχιστον διεθνή συνέδρια το χρόνο καιέχουν ενεργό επιστημονική παρουσία τόσο σε τοπικά όσο και σε διεθνή συνέδρια. Συγκεκριμένα,στο τελευταίο Κυπρο-Ελλαδικό Συνέδριο έγιναντέσσερις ομιλίες και δύο ανακοινώσεις από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου μας, ενώ κάθεχρόνο οι ακτινολόγοι μας δίνουν πολλές διαλέξειςσε διάφορα τοπικά επιστημονικά συνέδρια. Τα τελευταία 2 χρόνια έγιναν αποδεκτές από τοΕυρωπαϊκό Συνέδριο Ακτινολογίας οκτώ εργασίες μας. Η παρουσία αυτή αναδεικνύει τη δυναμικήτου ανθρώπινου δυναμικού του Κέντρου, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η διαδικασία επιλογήςτων εργασιών που ανακοινώνονται είναι ιδιαζόντως αυστηρή.