Μαγνητική Τομογραφία

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ) απέκτησε την πλέον εξέχουσα θέση μεταξύ των απεικονιστικών μεθόδων, τόσο για την ανίχνευση όσο και για τον χαρακτηρισμό αλλοιώσεων σε ποικίλα συστήματα του ανθρωπίνουσώματος (Κεντρικό Νευρικό, Μυοσκελετικό, Καρδιαγγειακό,Γαστρεντερικό, κ.α.). Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της ΜΤ έναντι των άλλων απεικονιστικών μεθόδων είναι: α) Η υψηλή αντιθετική ικανότητα (contrast resolution), γεγονός που οδηγεί σε εύκολη διαφοροποίηση των ιστών, παθολογικών και φυσιολογικών β) Η δυνατότητα απεικόνισης στις τρεις διαστάσεις γ) Η λήψη των διαγνωστικών πληροφοριών, αποφεύγονταςτη χρήση ιονιζουσών ακτινοβολιών, που αποτελούν σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα για την ανάπτυξη κακοήθειας. δ) Χορήγηση σκιαγραφικών ουσιών σε μικρές ποσότητες και με ελάχιστες παρενέργειες μιας και αυτές οι ουσίες δενπεριέχουν ιώδιο. Η χρήση της ΜΤ, για τη διαγνωστική αξιολόγηση όπως και για τη σταδιοποίηση νεοπλασμάτων σε ογκολογικούς ασθενείς, είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς.

 

Μαγνητική Τομογραφία καρδίας

 

Το Κέντρο «Άγιος Θέρισσος» πρωτοπορεί στο χώρο της “απεικονιστικής καρδιολογίας” και διαθέτει υπερσύγχρονοτεχνολογικό εξοπλισμό για μια ολοκληρωμένη καρδιολογική διάγνωση. Η απεικόνιση της καρδιάς με MRI είναι η πιο ακριβής και μη επεμβατική διαγνωστική μέθοδος χωρίς έκθεσητου ασθενούς στη ιονίζουσα ακτινοβολία. Η Mαγνητική Τομογραφία καρδιάς έχει απεριόριστη πρόσβαση στον θωρακικό κλωβό και αναδεικνύει λεπτομερώς την ανατομία της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, πραγματοποιεί αξιόπιστη λειτουργική μελέτη της καρδιάς, με σύγχρονο ποσοτικό υπολογισμό των αιμοδυναμικών χαρακτηριστικών, επιτρέπει τη μελέτη των στεφανιαίων αγγείων γιαανώμαλη έκφυση ή πορεία , μελετά την κινητικότητα, τη διάχυση και τη βιωσιμότητα του μυοκαρδίου, τόσο σε επίκτητες όσο και σε συγγενείς παθήσεις και έχει ιδιαίτερη θέση στην έρευνα χωροκατακτητικών εξεργασιών καρδιάς καθώς και στην αξιολόγηση παιδιών και ενηλίκων με συγγενείς καρδιοπάθειες. Επίσης, είναι σημαντική στον έλεγχο για μυοκαρδίτιδες ή καρδιομυοπάθειες όπως στη διερεύνηση πιθανής αρρυθμογόνου δυσπλασίας δεξιάς κοιλίας.

 

Μέτρηση αιμοσιδηρίνης μυοκαρδίου

 

Η μαγνητική τομογραφία πλεονεκτεί της ηχοκαρδιογραφίας,διότι δίνει πρώιμες πληροφορίες για την εναπόθεση σιδήρου στομυοκάρδιο πολύ πριν ο ασθενής παρουσιάσει βλάβες ανιχνεύσιμες στο ΗΚΓ Αξιολογείται η παράμετρος Τ2* στο μυοκάρδιο.

Μαγνητική Αγγειογραφία

 

1. Αγγειογραφία καρωτίδων με Μαγνητική Τομογραφία και έκχυση σκιαγραφικής ουσίας 2. Αγγειογραφία περιφερικών αγγείων και άκρας χείρας. 3. Μαγνητική Αγγειογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό με 3 Tesla μαγνήτη

 
 

Μαγνητική Μαστογραφία

 

Ενδείξεις:
1. Έλεγχος γυναικών υψηλού κινδύνου (γνωστός φορέας γονιδίου BRCA ή στενή συγγένεια με φορέα ή ιστορικό καρκίνου του μαστού στην οικογένεια)
2. Σταδιοποίηση καρκίνου μαστού (για πιθανή τοπική επέκταση, πολυεστιακή, πολυκεντρική ή αμφοτερόπλευρη εντόπιση, διήθηση του μείζονος θωρακικού μυός, του θωρακικού τοιχώματος, της θηλής, του δέρματος ή των λεμφαδένων.
3. Έρευνα για την εντόπιση της πρωτοπαθούς εστίας του καρκίνου του μαστού σε παρουσία μεταστατικής μασχαλιαίας λεμφαδενοπάθειας αλλά αρνητικής μαστογραφίας και υπερήχων.
4. Στην παρακολούθηση για ανταπόκριση του καρκίνου στη θεραπεία ή για πιθανή υποτροπή.
5. Στα περιστατικά με πρόθεμα σιλικόνης. Πρωτοπαθής εστία καρκίνου του μαστού με αρνητική μαστογραφία και υπερηχογραφία μαστού σε ασθενή με μεταστατική μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών βελτιώνουμε ακόμα πιο πολύ τη διαγνωστική ακρίβεια της Μαγνητικής Μαστογραφίας και παρακολουθούμε με ακρίβεια την ανταπόκριση του όγκου στη θεραπεία

Μαγνητική Τομογραφία Μυοσκελετικού

 

Αρθρογραφίες γίνονται κατόπιν έγχυσης σκιαγραφικής ουσί-ας στις αρθρώσεις και είναι η μόνη απεικονιστική μέθοδος πουαναδεικνύει συγκεκριμένες βλάβες των αρθρώσεων.

 

 

Μαγνητική Εντερογραφία

 

Aπεικονίζει καλύτερα από κάθεάλλη μέθοδο, τόσο τις τοιχωματικές αλλοιώσεις του λεπτού εντέρου όσο και τις βλάβες, πέραν του τοιχώματος του εντέρου, στο μεσεντέριο καθώς και λεμφαδένες.

Μαγνητική Τομογραφία κοιλίας και Μαγνητική Χολαγγειογραφία (MRCP)

 

 

Νέες εξελίξεις στη Μαγνητική Τομογραφία

 

Μέχρι πρόσφατα, η ΜΤ ήταν δυνατό να παρέχει μορφολογι-κές-ανατομικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλοιώσεις, ενώπρόσφατα με την εισαγωγή νέων προηγμένων συστημάτων ΜΤ,αλλά και την ανάπτυξη λογισμικού (ακολουθίες), έγινε δυνατήη λήψη πληροφοριών σχετικά με τη μικροαρχιτεκτονική τωνιστών (diffusion), τον μεταβολισμό τους (MR Spectroscopy), τηναιμάτωσή τους (perfusion), αλλά και τη λειτουργικότητά τους (functional MRI).

Οι μελέτες μοριακής διάχυσης παρέχουν διαγνωστικές πληροφορίες που αφορούν πολύ πρώιμες αλλοιώσεις και συμβάλλουν στη διαφορική διάγνωση, μεταξύ καλοηθών και κακοηθών βλαβών του μαστού ή του εγκεφάλου, όπως επίσης και στην αξιολό-γηση του βαθμογή των τεχνικών μοριακής διάχυσηςείναι η Μαγνητική Δεματιογραφία (MR Tractography), με την οποία είναι δυνατή η τρισδιάστατύ κυτταροβρίθειας μιας κακοήθειας, όπως έχειαποδειχθεί με πρόσφατες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία. Μία άλλη σημαντική εφαρμοη αναπαράσταση νευρικών οδών και δεματίων. Με τη μέθοδο αυτή, μπορούμε να μελετήσουμε τη σχέση ενός όγκου με τις παρακείμενες ανατομικές δομές και να διαπιστώσουμε αν υπάρχει απλή παρεκτόπιση ήδιήθηση αυτών από τη μάζα, κάτι που μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς αυτού. Έχει επίσης σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των αλλοιώσεων της πολλαπλής σκλήρυνσης.

 

Οι μελέτες της αιμάτωσης των ιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί ο βαθμός αγγειοβρίθειας ενός όγκου. Οι παραμετρικοί χάρτες νεοαγγείωσης μπορούν να βοηθήσουν στο χαρακτηρισμό των νεοπλασμάτων, προσφέρονταςτη δυνατότητα αξιολόγησης του βαθμού αιμάτωσης των ιστών.Μετά τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα των φαρμάκων, τα οποία καταστέλλουν την ανάπτυξη νεόπλαστων αγγείων και άραπεριορίζουν την ανάπτυξη των όγκων, οι μελέτες αιμάτωσης μεμαγνητική τομογραφία αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στημη-επεμβατική αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία μετά τη χορήγηση θεραπείας.

 

 

 

Εγκεφαλικό επεισόδιο με έμφρακτο της δε-ξιάς μέσης εγκεφαλικήςαρτηρίας. Εικόνα μικρο-αγγείωσης (Perfusion), ηαριστερή εικόνα έγινε μεαξονικό τομογράφο 256τομών και η δεξιά με Μαγνητικό Τομογράφο. Η μεσαία είναι εικόνα διάχυσης (Diffusion) με Μαγνητική Τομογραφία. Αναδεικνύεται η ισχαιμία αλλά και η βιώσιμη περιοχή του εγκεφάλου,σημαντική πληροφορία για πιθανή θεραπεία με θρομβόλυση.

Στους μαγνητικούς τομογράφους του κέντρου μας υπάρχει ηδυνατότητα για ογκολογική αξιολόγηση όλου του σώματος μετεχνικές διάχυσης με συγκρίσημα αποτελέσματα και σε ορισμένες περιπτώσεις καλύτερα από την τεχνική PET CTΗ χρήση της τεχνολογίας της ανίχνευσης υποβοηθούμενης από υπολογιστή (Computed Assisted Detection – CAD) αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις ειδικά στον τομέα απεικόνισης του μαστού με Μαγνητική Τομογραφία. Με τηντεχνολογία αυτή, η ειδικότητα της μεθόδου μπορεί να αυξηθείσημαντικά με αποτέλεσμα την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών.

Διαγνωστικές ακτινολογικές εξετάσεις που εκτελούνται από το κέντρο μας


● Εγκεφάλου

● Μικροαιμάτωσης (perfusion) εγκεφάλου και σπλαχνικών οργάνων

● Μορφολογική και λειτουργική (fMRI) απεικόνιση εγκεφάλου

● Απεικόνιση διάχυσης (diffusion) και τανυστή διάχυσης (diffusiontensor)

● Φασματοσκοπία και απεικόνιση χημικής μετατόπισης

● Σπλαχνικού κρανίου

● Τραχήλου

● Μεσοθωρακίου

● Κοιλίας

● Πυέλου μορφολογική

● Σπονδυλικής στήλης

● Αρθρώσεων (ώμου, αγκώνος, καρπού, ισχύου, γόνατος και ποδοκνημι-κής) και άκρων

● Μαγνητική αρθρογραφία όλων των αρθρώσεων

● Μαγνητική μαστογραφία

● Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία

● Μαγνητική εντερογραφία

● Ολόσωμη και εκλεκτική αγγειογραφία

● Ποσοτική αξιολόγηση εναπόθεσης σιδήρου

● Ολόσωμη απεικόνιση

● Καρδιακής μορφολογίας και λειτουργίας

● Στεφανιαίων αγγείων και βαλβίδων καρδιάς

● Βιωσιμότητας μυοκαρδίου